Sisei Tokei Watashi- Gitei no Are de… Kanji teru!~ Aniki yori..