Masaya Ichika Danjo 2-ri ga Hako no Naka. Mitchaku shite tara- Mou..