C97 Attendance Number 26 Niro Bunshin Shite Kashima to Ecchi Kantai..